Przeglądy gospodarstw rolnych powiatu piaseczyńskiego i pruszkowskiego

Pracownik Placówki Terenowej KRUS w Piasecznie od 15 do 30 kwietnia 2019 roku przeprowadzi przeglądy i dokona wizytacje gospodarstw rolnych w miejscowościach i gospodarstwach rolnych powiatu piaseczyńskiego i pruszkowskiego. Przeglądy mają na celu zwrócenie uwagi rolników na zagrożenia, udzielenie im instruktażu i przekazanie zaleceń prewencyjnych. Wizytując poszczególne gospodarstwa rolne, przedstawiciel Kasy podda pod ocenę: stan techniczny maszyn i urządzeń rolniczych, kompletność osłon, stan podwórzy, budynków gospodarczych, ciągów komunikacyjnych, warunki obsługi zwierząt gospodarskich. Rolnicy otrzymają broszury i ulotki o tematyce prewencyjnej oraz wskazówki mające na celu poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie. Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel.: (22) 737 54 17 (Katarzyna Gaca)


Zamknij