,,Jak chronić zdrowie i życie w gospodarstwie rolnym"- szkolenie z konkursem dla rolników i członków ich rodzin z terenu gminy Zawichost.

Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Sandomierzu zaprasza rolników i członków ich rodzin z terenu gminy Zawichost na szkolenie, które odbędzie się 8 listopada 2019 r. o godz. 16:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Zawichoście. Podczas wykładu przedstawiciel KRUS przedstawi rolnikom sposoby zapobiegania wypadkom w gospodarstwach. Temat spotkania obejmował będzie zagrożenia występujące w czasie pracy w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem dobrych praktyk przy zapobieganiu upadkom osób, upadkom przedmiotów, pochwyceniom i uderzeniom przez części ruchome maszyn i urządzeń, zagadnienia związane z ubezpieczeniem społecznym rolników oraz zasady przyznawania i wypłat świadczeń dla rolników, choroby zawodowe rolników, Znak Bezpieczeństwa KRUS. Członkowie spotkania zostaną poinformowani o zasadach niezwłocznego zgłaszania wypadku przy pracy rolniczej do KRUS oraz korzystania z rehabilitacji leczniczej w Centrach Rehabilitacji Rolników. Pracownik KRUS przedstawi zasady, których przestrzeganie przyczynia się do zmniejszenia ryzyka wypadków przy pracy rolniczej. Spotkanie zakończy się konkursem testowym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe. Spotkanie wzbogaci film i prezentacja na temat bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym. Dla wszystkich uczestników spotkania przygotowano ulotki i broszury o tematyce prewencyjnej oraz kalendarze prewencyjne na 2020 r. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo pod nr. tel. (15) 833 54 21 (Anna Jońca).


Zamknij